Statystyki

  • Odwiedziło nas: 681203
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły
Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

Historia szkoły

Pierwsze wzmianki o szkole w Lisiej Górze pochodzą z 1858 r. Według opowiadań najstarszych ludzi była to Szkoła Parafialna, w której odbywała się nauka czytania, pisania, pacierza, prawd wiary. Mieściła się w budynku drewnianym, krytym strzechą. Uczęszczała do niej młodzież kilku wsi. Pierwszym nauczycielem tej szkoły był Ludwik Ślisz.
Następnie powstała Szkoła Trywialna, w której drugim nauczycielem został Józef Pankowicz, później Marceli Stohandef oraz Antoni Banek.

W 1870 roku młodzież podjęła naukę w budynku murowanym. Kierownikiem szkoły został Antoni Banek, były nauczyciel, który zmarł przed I wojna światową. Na jego miejsce został mianowany Jan Kołasa. W tym czasie w Lisiej Górze były już dwie szkoły drugoklasowe, do których uczęszczała młodzież tylko z Lisiej Góry.

W latach 1926-1927 szkoły zostały połączone w jedną pięcioklasową. Po śmierci Jana Kołasia (1932 r.) kierownikiem szkoły został Jan Markielowski, który po kilku latach przeniósł się do Tarnowa, a jego miejsce zajął Stanisław Potempa.

Po wybuchu II wojny światowej niemieckie władze szkolne usunęły ze  stanowisk nauczycielskich wszystkich nauczycieli miejscowych, a na ich miejsce przydzieliły nauczycieli ewakuowanych lub wysiedlonych z zachodnich terenów Polski. Kierownika Szkoły, Stanisława Potempę, za zaangażowanie w pracę konspiracyjną aresztowano, wywieziono do obozu w Oświęcimiu i stracono.
Nadszedł rok 1945. Wkrótce po wyzwoleniu, 28 stycznia 1945 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Władze szkolne powierzyły kierownictwo szkoły Mieczysławowi Krywańskiemu (do roku 1968).

27 sierpnia 1961 r. oddano do użytku nowy, piękny budynek szkolny.
Nauka rozpoczęła się 1 września 1961 r. W tym roku wprowadzono wiele zmian w treściach i metodach nauczania oraz wychowania, przy zachowaniu obowiązujących dotychczas programów i podręczników. Stan uczniów w roku szkolnym 1961/1962 wynosił 334.

W 1968 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Pan mgr Zenon Zabawa.
W roku szkolnym 1974/1975 Szkoła Podstawowa stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, a jej dyrektorem pozostał mgr Zenon Zabawa, zastępcami Jadwiga Depukat, Zbigniew Łępa.
W roku szkolnym 1978/1979 zastępcą dyrektora szkoły został mianowany Stanisław Giemza. W roku szkolnym 1980/1981 do szkoły uczęszczało łącznie 571 uczniów - młodzież z Lisiej Góry oraz Punktów Filialnych: Breń, Kobierzyn, Śmigno.
Rok szkolny1981/1982 zapisał się w historii Ojczyzny szczególnie. Rada Państwa dekretem z dnia 12 grudnia 1981r. wprowadziła Stan Wojenny na obszarze całego kraju.

Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie zobowiązani zostali do szczególnej i wyjątkowej dyscypliny, obowiązkowości oraz ścisłego podporządkowania się wszelkim decyzjom,  wynikającym z dekretu i innych aktów prawnych, wydanych po dniu 12 grudnia 1981r.

Lata 1984/1985 przyniosły kolejne zmiany. Powołano Gminny Inspektorat Oświaty i Wychowania z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Na stanowisko inspektora powołano mgr Zenona Zabawę, zastępcą Karola Lacha, dyrektora szkoły w Nowych Żukowicach. W Zbiorczej Szkole Podstawowej dyrektorem została Jadwiga Deputat, zastępcą mgr Emilia Ziółkowska. W roku  1988/1989 nastąpiły kolejne zmiany kadrowe w szkole. Ponownie stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Zenon Zabawa, zastępcy -  Zenon Brodowski. Zgodnie z zarządzeniem Nr 38 MEN z dnia 19.07.1988 r. od 1 września wszedł do realizacji nowy Kodeks Ucznia.
    2 września 1991 r. na zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor szkoły mgr Zenon Zabawa, a w wyniku konkursy dyrektorem szkoły została Emilia Ziółkowska, zastępcą mgr Krystyna Bajorek. Nowością dla nauczycieli, uczniów i rodziców stała się nowa, sześciostopniowa skala oceniania oraz zachowania.

Trudne warunki lokalowe szkoły zmusiły dyrekcję do podjęcia decyzji o jej rozbudowie. Dnia 16 grudnia 1993 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Budowy Hali Sportowej. Dzień 8 kwietnia 1994 r. przeszedł do historii. W tym dniu Komisja Przetargowa wybrała projekt na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Rok 1996/1997 może się poszczycić zarejestrowaniem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lisek", którego opiekunem został mgr Jerzy Sadłoń. 18 października 1998 r. przynosi mieszkańcom wsi szczególnie radosne chwile, pełne wzruszeń, satysfakcji i prawdziwej radości, ponieważ następuje uroczyste otwarcie hali sportowej. Aktu poświęcenia dokonał prałat ks. Franciszek Ozorka w obecności ks. dziekan mgr Stanisława Szałdy, dyrekcji szkoły, wójta gminy inż. Stanisława Wolaka, władz oświatowych oraz rodziców, uczniów, mieszkańców wsi. W tym samym roku uczniowie klas ósmych po raz pierwszy na nowej hali sportowej pisali próbny test kompetencji.
Rok 1999 był rokiem reformy edukacji.
Z mocy ustawy 24 stycznia 1999 r. obowiązek szkolny składał się z 3 etapów kształcenia.

I etap - klasy I - III jako kształcenie zintegrowane

II etap - klasy IV - VI kształcenie blokowe

III etap - klasy I - III  Gimnazjum

Decyzją Zarządu Gminy, Wójt Gminy inż. Stanisław Wolak na stanowisko dyrektora Gimnazjum powołał mgr Emilię Ziółkowską, a stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w wyniku konkursu powierzono mgr Krystynie Bajorek, zastępcą został mgr Jerzy Sadłoń.

Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa stała się sześcioklasową i pozostała w starym, wymagającym kapitalnego remontu budynku. Piękne nowe skrzydło zostało zaadaptowane w całości na utworzone Gimnazjum.
        Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, rodziców, uczniów dyrektor szkoły mgr Krystyna Bajorek wystąpiła do Rady Gminy o wyrażenie zgody na nadanie Szkole Podstawowej w Lisiej Górze imienia św. Jadwigi Królowej Polski. 29 czerwca 2001 r. uchwałą Rady Gminy zostało nadane imię i prawo posiadania sztandaru. 27 października 2001 r. ks. dziekan Stanisław Szałda w obecności władz samorządowych, oświatowych, uczniów i nauczycieli dokonał poświęcenia sztandaru szkoły oraz odsłonił i poświęcił pamiątkowa tablicę ufundowaną przez Radę Pedagogiczną. Uroczystości te zbiegły się z 40-leciem szkoły. Obecni byli na niej uczniowie klasy pierwszej roku szkolnego 1961/1962. Szkoła w roku 2002 przy zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów, otrzymała tytuł „ Szkoły z klasą". W latach 2003 - 2005 przeprowadzono kapitalny remont szkoły, który był możliwy dzięki pomocy wielu osób.

            Rok szkolny 2009/2010 to duże zmiany. 
    W wyniku konkursu, stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr
Jerzemu Sadłoniowi, na zastępcę powołano mgr inż. Andrzeja Barwacza.